Cụ thể, tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện xã hội số, phát huy sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Hưởng ứng, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị nhằm giảm chi phí, nhân lực, nâng cao hiệu quả công tác.

Nâng cao vai trò trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành, từ đó có những kiến nghị xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động trong Ngành tham gia học tập, chú trọng tự học, học từ thực tiễn, học tập suốt đời.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 22 tập thể  có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 tại Hội nghị triển khai công tác Kiểm sát năm 2024.

Về tiêu chí thi đua đối với tập thể: Trong hoạt động thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành chủ động tổng hợp tình hình và các nội dung có liên quan để kịp thời tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm đầu tư nguồn nhân lực như: Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức, người lao động về học tập suốt đời, hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ số với phương châm tự học là chính. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho mọi đối tượng, xây dựng các chương trình học tập theo chức năng, nhiệm vụ;

Về tiêu chí thi đua đối với cá nhân: Cần đề cao tính chủ động, sáng tạo trong học tập; có sáng kiến, hoặc áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ giúp nâng cao hiệu quả công tác, rút ngắn thời gian thực hiện, tiết kiệm, giảm chi phí không cần thiết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng phong trào học tập ở cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

Về hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng: Đối với hình thức khen thưởng hằng năm, đối tượng khen thưởng là các cá nhân và đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân, trong đó, tập trung bình xét, đề nghị, khen thưởng cho tập thể: VKSND cấp huyện; Phòng và tương đương thuộc VKSND cấp tỉnh; Văn phòng và các Viện nghiệp vụ thuộc VKSND cấp cao; Phòng và tương đương của các đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Hình thức khen thưởng: Là Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân. Đối với khen thưởng trong dịp sơ kết giai đoạn 2023 – 2025 và tổng kết giai đoạn 2023 – 2030, hình thức khen thưởng bậc cao là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao; Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị có tư cách pháp nhân. 

Việc khen thưởng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định chung về khen thưởng, VKSND các cấp cần lưu ý việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân phải bảo đảm thực chất, có nhiều thành tích cụ thể, nổi trội, là điển hình trong phong trào; có sáng kiến được áp dụng vào thực hiện đạt hiệu quả cao, có khả năng nhân rộng; đồng thời, tập thể, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nội bộ đoàn kết, có kỷ cương, kỷ luật, không có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý… Báo cáo thành tích chính xác, rõ ràng; bình xét, đề nghị đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ đầy đủ, gửi đúng thời hạn.

Phong trào thi đua được thực hiện từ Quý I năm 2024. Khen thưởng vào dịp tổng kết hàng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88